Policy för personuppgifter

En översikt över dataskydd

Datainsamling på vår webbplats

Vem är ansvarig för datainsamlingen på denna webbplats?

Uppgifterna som samlas in på denna webbplats behandlas av webbplatsoperatören. Operatörens kontaktinformation finns i webbplatsens obligatoriska juridiska meddelande.

Hur samlar vi in din data?

Viss information samlas in när du tillhandahåller den till oss. Detta kan, exempelvis, vara information som du anger i ett kontaktformulär. Annan information samlas in automatiskt av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Denna information är i första hand tekniska data, t.ex. webbläsaren och operativsystemet du använder eller när du öppnade sidan. Dessa uppgifter samlas in automatiskt när du besöker vår webbplats.

Vad använder vi datan för?

En del av datan samlas in för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt. Annan data kan användas för att analysera hur besökarna använder webbplatsen.

Vilka rättigheter har du rörande din data?

Du har alltid rätt att avgiftsfritt begära information om dina lagrade uppgifter, dess ursprung, dess mottagare och syftet för insamlingen. Du har också rätt att begära att de ska rättas, blockeras eller raderas. Du kan kontakta oss när som helst med hjälp av adressen i det juridiska meddelandet om du har ytterligare frågor om integritet och dataskydd. Du kan naturligtvis också lämna in ett klagomål till de behöriga tillsynsmyndigheterna.

Analys och verktyg från tredje part

När du besöker vår webbplats kan statistiska analyser göras av dina surfvanor. Detta görs främst genom användning av cookies samt analyser. Analyserna av dina surfvanor är vanligtvis anonyma, dvs. att vi inte kommer kunna identifiera dig utifrån denna information. Du kan motsätta dig denna analys eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Information om detta finns i vår integritetspolicy under rubriken ”Moduler och analys från tredje part”. Du kan motsätta dig denna analys. Vi kommer informera dig nedan om hur du utövar dina val angående detta.

Allmän information och obligatorisk information

Dataskydd

Operatören av denna webbplats tar skyddet av dina personuppgifter mycket seriöst. Vi behandlar dina personuppgifter som konfidentiella och i enlighet med lagstadgade dataskyddsbestämmelser och denna integritetspolicy.

Om du använder denna webbplats kommer personuppgifter att samlas in. Personuppgifter är all data med vilken du kan identifieras personligen. Denna integritetspolicy förklarar vilken information som vi samlar in och vad vi använder den för. Den förklarar också hur och för vilket syfte detta sker.
Vänligen observera att data som skickas via internet (t.ex. via e-post) kan vara föremål för säkerhetsbrott. Fullständigt skydd av din data från tillgång från tredje part är inte möjligt.

Meddelande angående parten som är ansvarig för denna webbplats

Parten ansvarig för behandling av data på denna webbplats är:

medi Sweden AB
Box 6034
192 06 Sollentuna
Tel. 08-96 97 98
Fax 08-626 68 70
E-post: info@medi.se

Återkallande av ditt samtycke av behandlingen av dina uppgifter

Många databehandlingsoperationer är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida effekt. Ett informellt e-postmeddelande med denna begäran är tillräckligt. Informationen som behandlas innan vi tar emot din begäran kan fortfarande komma att behandlas på ett lagligt sätt.

Rätten att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheter

Om det föreligger brott mot lagstiftningen om uppgiftsskydd kan den berörda personen lämna in ett klagomål till de behöriga tillsynsmyndigheterna (http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm).

Rätt till dataöverföring

Du har rätt att få den data vi behandlar baserat på ditt samtycke eller i vid fullgörandet av ett avtal som automatiskt levererats till dig eller till en tredje part i ett standardiserat, maskinläsbart format. Om du begär direktöverföring av data till en annan ansvarig part kommer detta endast göras i den utsträckning detta är tekniskt möjligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för skydd av överföringen av konfidentiellt innehåll, såsom förfrågningarna du skickar till oss som webbplatsoperatör. Du kan känna igen en krypterad anslutning i din webbläsares adressfält när det ändras från ”http://” till ”https://” och låsikonen visas i din webbläsares adressfält.
Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan datan du överför till oss inte läsas av tredje part.

Krypterade betalningar på denna webbplats

Om du ingår ett avtal som kräver att du skickar oss din betalinformation (t.ex. kontonummer för direktbetalning) kommer vi begära denna data för att behandla din betalning.
Betalningstransaktioner som använder vanliga betalningssätt (Visa/MasterCard, direktdebitering) görs endast via krypterade SSL- eller TLS-anslutningar. Du kan känna igen en krypterad anslutning i din webbläsares adressfält när det ändras från ”http://” till ”https://” och låsikonen visas i din webbläsares adressfält. Vid krypterad kommunikation kan eventuella betalningsuppgifter du skickar till oss inte läsas av tredje part.

Information, blockering, radering

Enligt lagen har du rätt att när som helst få information avgiftsfritt om dina personuppgifter som lagras såväl som deras ursprung, mottagaren och syftet med vilket den har behandlats. Du har också rätt att begära att denna data ska rättas, blockeras eller raderas. Du kan kontakta oss när som helst med hjälp av adressen i vårt juridiska meddelande om du har ytterligare frågor om personuppgifter.

Invändning mot e-postreklam

Vi förbjuder härmed uttryckligen att kontaktuppgifter som publiceras i samband med meddelandet om juridiska krav på webbplatsen används för att skicka reklam- och informationsmaterial som inte uttryckligen begärts. Webbplatsoperatören förbehåller sig rätten att vidta särskilda rättsliga åtgärder om oönskat reklammaterial, som e-postspam, tas emot.

Kontakt för dataskydd

medi Sweden AB
Box 6034
19206 Sollentuna
E-Mail: dataprotection@medi.de

Datainsamling på vår webbplats

Cookies

Serverloggfiler

Webbplatsoperatören samlar in och lagrar automatiskt information som din webbläsare automatiskt skickar till oss i ”serverloggfiler”. Dessa är:

  • Typ och version av webbläsare
  • Operativsystem som används
  • Hänvisningsadress
  • Värdnamnet på den besökande datorn
  • Tid för serverns begäran
  • IP-adress
Denna information kan inte kombineras med data från andra källor.

Grunden för databehandlingen är art. 6.1 b i allmänna dataskyddsförordningen som tillåter behandlingen av data för att fullgöra ett avtal eller för åtgärder som är preliminära för ett avtal.

Kontaktformulär

Du bör skicka oss frågor via kontaktformuläret. Vi samlar in datan som skrivits in i formuläret, inklusive kontaktinformationen du tillhandahåller, för att besvara din fråga och alla uppföljande frågor. Vi delar inte denna information utan din tillåtelse.

Vi kommer därför behandla all data som du skriver in i formuläret endast med ditt samtycke enligt art. 6.1 a i allmänna dataskyddsförordningen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Ett informellt e-postmeddelande med denna begäran är tillräckligt. Datan som behandlas innan vi tar emot din begäran kan fortfarande komma att behandlas på ett lagligt sätt.

Vi behåller de uppgifter du lämnar på kontaktformuläret tills du begär att de raderas, återkallar ditt samtycke rörande lagring eller syftet med lagringen inte längre föreligger (t.ex. efter att din förfrågan uppfyllts). Eventuella obligatoriska lagbestämmelser, särskilt de som gäller obligatoriska uppgifter om lagringstid, påverkas inte av denna bestämmelse.

Registrering på denna webbplats

Du kan registrera dig på vår webbplats för att få tillgång till ytterligare funktioner som erbjuds här. Den inmatade datan kommer endast användas för att använda webbplatsen respektive tjänsten för vilken du har registrerat dig. Den obligatoriska informationen som krävs under registreringen måste lämnas i sin helhet. Annars kommer vi avvisa din registrering.

För att informera dig om viktiga förändringar, såsom de inom ramen för vår webbplats eller rörande tekniska förändringar, kommer vi använda den e-postadress som angavs vid registrering.

Vi kommer att behandla datan som tillhandahålls under registreringen endast baserat på ditt samtycke enligt art. 6.1 a i allmänna dataskyddsförordningen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida effekt. Ett informellt e-postmeddelande med denna begäran är tillräckligt. Datan som behandlas innan vi tar emot din begäran kan fortfarande komma att behandlas på ett lagligt sätt.

Vi kommer att fortsätta lagra datan vi samlat in under registreringen så länge du är registrerad på vår webbplats. Lagstadgade lagringsperioder förblir opåverkade.

Lämna kommentarer på denna webbplats

Om du använder kommentarfunktionen på denna webbplats, kommer tiden du skapade kommentaren och din e-postadress att lagras tillsammans med din kommentar, liksom ditt användarnamn, om du inte publicerar kommentaren anonymt.

Lagring av IP-adressen

Vår kommentarfunktion lagrar IP-adresserna för de användare som publicerar kommentarer. Eftersom vi inte kontrollerar kommentarerna på vår webbplats innan de publiceras behöver vi denna information för att vidta åtgärder vid olagligt eller förtalande innehåll.

Prenumerera på kommentarflödet

Som användare av denna webbplats kan du registrera dig för att ta emot kommentarflödet efter registrering. Din e-postadress kommer att kontrolleras med ett bekräftelsemeddelande via e-post. Du kan när som helst avregistrera dig från denna funktion genom att klicka på länken i e-postmeddelandet. Datan som tillhandahålls när du började prenumerera på kommentarflödet kommer därefter raderas, men om du har skickat in denna data till oss för andra syften eller på något annat ställe (exempelvis för att prenumerera på ett nyhetsbrev), kommer den behållas.

Hur länge kommentarer lagras

Kommentarerna och den medföljande datan (t.ex. IP-adress) lagras och behålls på vår webbplats tills innehållet som kommenterats på har raderats i sin helhet eller det krävs att kommentaren raderas av juridiska skäl (förtal, etc.).

Rättslig grund

Kommentarerna lagras baserat på ditt samtycke enligt art. 6.1 a i allmänna dataskyddsförordningen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida effekt. Ett informellt e-postmeddelande med denna begäran är tillräckligt. Datan som behandlas innan vi tar emot din begäran kan fortfarande komma att behandlas på ett lagligt sätt.

Behandling av data (kund- och avtalsdata)

Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter endast i den mån det är nödvändigt för att upprätta eller ändra rättsliga förhållanden med oss (grunddata). Detta görs baserat på art. 6.1 b i allmänna dataskyddsförordningen som tillåter behandlingen av data för att fullgöra ett avtal eller för åtgärder som är preliminära för ett avtal. Vi samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter när du besöker vår webbplats (användardata) endast i den mån som krävs för att göra det möjligt för dig att få tillgång till vår service eller för att fakturera dig för denna.

Insamlad kunddata ska raderas efter avslutad order eller vid uppsägning av affärsrelationen. Rättsliga lagringsperioder förblir oförändrade.

Data som skickas vid ingåendet av ett avtal med onlinebutiker, återförsäljare och vid postorder

Vi överför personligt identifierbara uppgifter till tredje part endast i den utsträckning som krävs för att uppfylla villkoren i ditt avtal, till exempel till företag som har uppdraget att leverera varor till dig eller till banker som är betrodda att behandla dina betalningar. Din information kommer inte överföras i något annat syfte om du inte har gett ditt uttryckliga samtycke till detta. Din data kommer inte visas för tredje part i marknadsföringssyften utan ditt uttryckliga samtycke.

Grunden för databehandlingen är art. 6.1 b i allmänna dataskyddsförordningen som tillåter behandlingen av data för att fullgöra ett avtal eller för åtgärder som är preliminära för ett avtal.

Sociala medier

Facebook-plugins (gilla- & dela-knappar)

Vår webbplats har plugins för det sociala nätverket Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornien 94025, USA. Denna Facebook-plugin kan kännas igen genom Facebook-logotypen eller gilla-knappen på vår webbplats. För att se en översikt över Facebook-plugins, gå in på https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

När du besöker vår webbplats kommer en direktanslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern upprättas via denna plugin. Detta gör det möjligt för Facebook att ta emot information om att du har besökt vår webbplats via din IP-adress. Om du klickar på Facebooks ”gilla-knapp” när du är inloggad på ditt Facebook-konto kan du länka innehållet på vår webbplats till din Facebook-profil. Detta tillåter Facebook att associera besök på vår webbplats med ditt användarkonto. Vänligen observera att som operatör av denna webbplats har vi ingen kännedom om datainnehållet som överförs till Facebook eller hur Facebook använder denna data. För mer information, gå in på Facebooks integritetspolicy på https://de-de.facebook.com/policy.php

Om du inte vill att Facebook associerar ditt besök på vår webbplats med ditt Facebook-konto, logga ut från ditt Facebook-konto.

Twitter-plugin

Funktioner för tjänsten Twitter har integrerats på vår webbplats och i vår app. Dessa egenskaper erbjuds av Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. När du använder Twitter och ”Retweet”-funktionen är webbplatserna du besöker anslutna till ditt Twitter-konto och detta visas för andra användare. På så sätt kommer datan också överföras till Twitter. Vi vill göra dig uppmärksam på att som operatör av dessa webbplatser har vi ingen kännedom om datainnehållet som överförs eller hur detta kommer användas av Twitter. För mer information om Twitters integritetspolicy, gå in på https://twitter.com/privacy.

Dina sekretessinställningar hos Twitter kan ändras i dina kontoinställningar på https://twitter.com/account/settings

Pinterest-plugin

Vår webbplats innehåller funktioner från det sociala nätverket Pinterest som tillhandahålls av Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA.

När du besöker en sida som har en Pinterest-plugin upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Pinterests servrar. Denna plugin skickar denna loggdata till Pinterests servrar i USA. Denna loggdata kan omfatta din IP-adress, adressen till webbplatserna som besökts, vilket också omfattar Pinterest-funktioner, typ av webbläsare och inställningar för webbläsaren, datumet och tiden för begäran, hur du använder Pinterest samt cookies.

Mer information om syftet, omfattningen och ytterligare behandling och användning av data av Pinterest, liksom dina rättigheter och val för att skydda din integritet, finns i Pinterests integritetspolicy: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

Analys och marknadsföring

Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics – en webbanalystjänst. Tjänsten tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder så kallande ”cookies”. Dessa är textfiler som lagras på din dator och som tillåter en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien rörande ditt användande av denna webbplats skickas vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.
Cookies från Google Analytics lagras i enlighet med art. 6.1 f i allmänna dataskyddsförordningen. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att analysera användarbeteenden för att optimera både dess webbplats och dess annonsering.

IP-anonymisering

Vi har aktiverat funktionen IP-anonymisering på denna webbplats. Din IP-adress kommer att förkortas av Google inom Europeiska unionen eller hos andra parter enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet före den skickas till USA. Endast i förekommande fall kommer hela IP-adressen skickas till en Google-server i USA och förkortas där. Google kommer att använda denna information på uppdrag av operatören för denna webbplats för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster rörande webbplatsaktivitet och internetanvändning för webbplatsens operatör. IP-adressen som skickas av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte slås samman med någon annan data som innehas av Google.

Webbläsar-plugin

Du kan förhindra att dessa cookies lagras genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Vi vill dock påpeka att detta kan innebära att du inte kommer att kunna dra nytta av hela webbplatsens funktionalitet. Du kan också förhindra att datan som genereras av cookies rörande din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) från att skickas till Google samt Googles behandling av denna data, genom att ladda ner och installera denna webbläsar-plugin, tillgänglig via denna länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Invändning av insamling av data

Du kan förhindra att dina uppgifter samlas in av Google Analytics genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie kommer att ställas in för att förhindra att dina uppgifter samlas in under framtida besök på denna webbplats: Avaktivera Google Analytics.
För mer information om hur Google Analytics hanterar användardata, läs Googles integritetspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Utkontrakterad databehandling

Vi har ingått avtal med Google för utkontraktering av vår databehandling och implementerar fullt ut de strikta kraven från de tyska dataskyddsmyndigheterna när du använder Google Analytics.

Demografisk datainsamling av Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics demografiska funktioner. Detta tillåter att rapporter som innehåller angivelser om ålder, kön och intressen om webbplatsens besökare genereras. Denna data kommer från intressebaserad annonsering från Google och besöksdata från tredje part. Den insamlade datan kan inte tillskrivas någon enskild individ. Du kan när som helst avaktivera denna funktion genom att ändra annonsinställningarna för ditt Google-konto eller också förbjuda att dina uppgifter samlas in av Google Analytics som beskrivs i avsnittet ”Avvisande av datainsamling”.

Google AdWords och Google konverteringsspårning

Denna webbplats använder Google AdWords. AdWords är ett onlineannonseringsprogram från Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”).

Som en del av Google AdWords använder vi också så kallad konverteringsspårning. När du klickar på en annons presenterad av Google kommer en cookie för konverteringsspårning ställas in. Cookies är små textfiler som din webbläsare lagrar på din dator. Dessa cookies går ut efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering av användaren. Om användaren besöker vissa sidor på webbplatsen och cookien inte har gått ut kan Google och webbplatsen berätta att användaren klickade på annonsen och gick vidare till den sidan.

Varje Google AdWords-annonsör har olika cookies. Därför kan cookies inte spåras vid användning av en webbplats som tillhör en AdWords-annonsör. Informationen som erhållits med hjälp av en konverteringscookie används för att skapa konverteringsstatistik för AdWords-annonsörer som har beviljat konverteringsspårning. Kunder blir informerade om det totala antalet användare som har klickat på deras annons och att de blev omdirigerade till en sida med en tagg för konverteringsspårning. Dessa annonsörer erhåller dock inte information som kan användas för att personligt identifiera användare. Om du inte vill delta i spårning kan du välja bort detta genom att enkelt avaktivera Googles konverteringsspårningscookie genom att ändra dina webbläsarinställningar. När du gör detta kommer du inte inkluderas i statistik om konverteringsspårning.

Konverteringscookies lagras i enlighet med art. 6.1 f i allmänna dataskyddsförordningen. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att analysera användarbeteenden för att optimera både dess webbplats och dess annonsering.

För mer information om Google AdWords och Googles omvandlingsspårning, besök Googles integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy?gl=de

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om användningen av cookies och kan avgöra från fall till fall om du vill acceptera eller avvisa en cookie. Alternativt kan din webbläsare ställas in så att den automatiskt accepterar cookies under vissa förutsättningar eller alltid avvisar dem, eller automatiskt tar bort dem när du stänger webbläsaren. Att avaktivera cookies kan begränsa denna webbsidas funktionalitet.

Google Tag Manager

Google Tag Manager är en tjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”) med vilken taggar kan skapas, uppdateras och hanteras.

Taggar är små kodelement på vår webbplats, som bland annat används för att mäta trafik och besöksbeteenden samt för att registrera påverkan av onlineannonsering och sociala kanaler.

När du besöker vår webbplats/app skickas den aktuella tagg-konfigurationen till användarens webbläsare. Denna innehåller instruktioner om vilka taggar som ska aktiveras. Själva verktyget samlar inte in några personuppgifter. Verktyget gör det dock möjligt att aktivera andra taggar som i sin tur kan samla in data.

För mer information om hur Google Tag Manager fungerar, gå in på: Support-Tag-Manager och användningsriktlinjerna: https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

Facebook-pixel

Vår webbplats mäter konverteringar med hjälp av ”visitor action pixels” från Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”).

Dessa tillåter att besökarens beteende spåras efter att de klickar på en Facebook-annons för att nå leverantörens webbplats . Detta möjliggör en analys av effektiviteten av Facebook-annonser för statistiska syften samt för ändamål rörande marknadsundersökningar och deras framtida optimering. 

Datan som samlas in är anonym för oss som operatörer av denna webbplats och vi kan inte använda denna för att dra några slutsatser om våra användares identiteter. Datan lagras och behandlas dock av Facebook, som kan göra en koppling till din Facebook-profil och använda datan för egna marknadsföringsändamål, såsom anges i Facebooks integritetspolicy. Detta kommer att tillåta Facebook att visa annonser både på Facebook och på sidor från tredje part. Vi har ingen kontroll över hur denna data används.

Kontrollera Facebooks integritetspolicy för att läsa mer om hur du skyddar din integritet: https://www.facebook.com/about/privacy/

Du kan också avaktivera funktionen remarketing för skräddarsydda målgrupper i avsnittet för annonsinställningar på https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fads%2Fpreferences%2F%3Fentry_product%3Dad_settings_screen. Du kommer först att behöva logga in på Facebook.

Om du inte har ett Facebook-konto kan du välja bort användarbaserad annonsering från Facebook på webbplatsen för European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

CrazyEgg

Vår webbplats använder spårningsverktyget CRAZYEGG för att registrera slumpmässigt valda, individuella besök (endast med anonymiserade IP-adresser). Detta spårningsverktyg tillåter dig att använda cookies för att utvärdera på vilket sätt du använder webbplatsen (t.ex. vilket innehåll du klickar på). En användarprofil visas. Användningen av verktyget samlar inte in, behandlar eller använder några personuppgifter från dig. Endast användarprofiler skapas vid användning av pseudonymer.

Du kan när som helst motsätta dig att datan som genereras av CrazyEgg.com samlas in, behandlas och registreras genom att följa instruktionerna på www.crazyegg.com/opt-out. För mer information om CrazyEgg.com:s integritetsskydd, gå in på https://www.crazyegg.com/privacy

Nyhetsbrev

Data i nyhetsbrev

På medi:s webbplats ges användarna möjligheten att registrera sig för att prenumerera på företagets nyhetsbrev. Personuppgifterna som skickas till den personuppgiftsansvariga för syftet att beställa nyhetsbrevet är resultatet av den mall som används för detta.

Medi informerar sina kunder och affärspartners regelbundet via ett nyhetsbrev om erbjudanden från företaget. Nyhetsbrevet från vårt företag kan endast tas emot av den registrerade om (1) den berörda personen har en giltig e-postadress och (2) den begärda personen har registrerat sig för att prenumerera på nyhetsbrevet. Av juridiska skäl kommer ett bekräftelsemeddelande att skickas till den e-postadress som registrerats för prenumerationen av nyhetsbrevet första gången i ett dubbelt anmälningsförfarande. Detta bekräftelsemeddelande används för att kontrollera att ägaren av e-postadressen har godkänt mottagandet av nyhetsbrevet och är den berörda personen.

När du registrerar dig för att prenumerera på nyhetsbrevet lagrar vi också IP-adressen till internetleverantören (ISP) för datorsystemet som används av den registrerande vid registreringstidpunkten samt datum och tidpunkt för registreringen. Insamlingen av denna data är nödvändig för att vi ska kunna förstå (eventuellt) missbruk av e-postadressen som tillhör en drabbad person vid ett senare datum och därigenom tjänar detta det rättsliga skyddet för den personuppgiftsansvarige.

De personuppgifter som samlats in vid anmälan för nyhetsbrevet kommer endast användas för att skicka vårt nyhetsbrev. Dessutom kan prenumeranter av nyhetsbrevet informeras via e-post om detta är nödvändigt om nyhetsbrevtjänsten eller en registrering i detta avseende, som vid ändringar i tillhandahållandet av nyhetsbrevtjänsten eller när det gäller de tekniska omständigheterna. De personuppgifter som samlas in inom ramen för nyhetsbrevet kommer inte att skickas vidare till tredje part. Prenumerationen på vårt nyhetsbrev kan när som helst avslutas av den berörda personen. Samtycket till lagring av personuppgifter som den berörda personen har gett oss i samband med prenumerationen på nyhetsbrevet kan när som helst återkallas. Samtycket kan återkallas med hjälp av en länk som finns i alla nyhetsbrev. Det är också möjligt att när som helst avregistrera sig direkt på webbplatsen till utgivaren av nyhetsbrevet eller genom att kommunicera detta till den personuppgiftsansvarige på andra sätt.

Spårning av nyhetsbrev

Medi:s nyhetsbrev innehåller så kallade web beacons. En web beacon är en miniatyrbild som finns inbäddad i sådana e-postmeddelanden, vilka skickas i HTML-format för att möjliggöra registrering av en loggfil och en analys av loggfilen. Detta möjliggör en statistisk utvärdering av huruvida marknadsföringskampanjer online har lyckats eller inte. Med hjälp av denna inbäddade ”counting pixel” kan medi upptäcka om och när ett e-postmeddelande öppnades av en berörd person och vilka länkar i e-postmeddelandet som användes av den registrerade.

Sådana personuppgifter som insamlas via web beacons i nyhetsbrev lagras och utvärderas av den personuppgiftsansvarige för nyhetsbrevet för att optimera innehållet i framtida nyhetsbrev och förbättra den berörda personens intressen. Dessa personuppgifter kommer inte lämnas vidare till tredje part. Berörda personer har rätt att när som helst återkalla den enskilda samtyckesförklaringen som tillhandahållits vid den dubbla registreringsprocessen. Efter återkallandet kommer dessa personuppgifter raderas av den personuppgiftsansvarige. En avregistrering av mottagandet av nyhetsbrevet betraktas automatiskt av medi som en återkallelse.

Plugin och verktyg

YouTube

Vår webbplats använder plugins från YouTube, ett företag som tillhandahålls av Google. Operatören av sidorna är YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Om du besöker en av våra sidor med en YouTube-plugin etableras en anslutning till YouTubes servrar. Här informeras YouTube-servern om vilken av våra sidor du har besökt.

Om du är inloggad på ditt YouTube-konto, tillåter YouTube dig att associera ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

YouTube används för att hjälpa till att göra vår webbplats mer tilltalande. Detta utgör ett berättigat intresse i enlighet med art. 6.1 f i allmänna dataskyddsförordningen.

Ytterligare information om hantering av användardata finns i YouTubes dataskyddsuttalande under https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

Vimeo

Vår webbplats använder funktioner som tillhandahålls av videoportalen Vimeo. Denna tjänst tillhandahålls av Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Om du besöker en av våra sidor med en Vimeo-plugin etableras en anslutning till Vimeos servrar. Här informeras Vimeo-servern om vilken av våra sidor du har besökt. Dessutom kommer Vimeo ta emot din IP-adress. Detta gäller även om du inte är inloggad på Vimeo när du besöker vår webbplats eller om du inte har ett Vimeo-konto. Informationen skickas till en Vimeo-server i USA, där den lagras.

Om du är inloggad på ditt Vimeo-konto, ger Vimeo dig möjligheten att koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt Vimeo-konto.

För mer information om hantering av användardata, läs Vimeo:s integritetspolicy på https://vimeo.com/privacy.

Betalningsleverantörer

Computop

För teknisk kontroll av betalningstransaktioner (t.ex. kreditkortsbetalningar) godkänner vi Computop GmbH, Schwarzenbergstraße 4, 96050 Bamberg, TYSKLAND (www.computop.com/) baserat på Art. 6 (1) (a) (Samtycke) och Art. 6 (1) (b) GDPR (behandling i avtalssyfte). Du kan återkalla ditt samtycke när som helst med framtida effekt. Det påverkar inte behandling av data som tidigare samlats in.

Kreditkontroll

För att kunna erbjuda våra kunder ett brett utbud av betalningsalternativ gör medi Sweden regelbundet kreditkoll på nya och existerande kunder om det finns ett legitimt behov. I detta syfte sammarbetar vi med UC AB, Årstaängsvägen 21B, 117 43 Stockholm, www.uc.se. För detta ändåmål kommer vi behandla och dela dina personuppgifter med UC AB.

Rästtlig grund för överföringen av personuppgifter sker enligt artikel 6.1a. Om kreditkollen inte godkänns kan du inte använda betalningsmetoden. Detta beror på vårt legitima behov att undvika uteblivna betalningar (artikel 6§1f GDPR). 

Ändringar i vår integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra säkerhets- och dataskyddsåtgärder i den mån det är nödvändigt för teknisk utveckling. I dessa fall kommer vi också justera våra sekretessmeddelanden i enlighet med detta. Vänligen observera den aktuella versionen av vår integritetspolicy.