Dataintegritet

Tack för ditt intresse för vår Facebook-sida. Skyddet av din integritet är av stor vikt för oss.

The medi building

Vi tar integritet på allvar

Att skydda din integritet vid behandlingen av dina personuppgifter är en viktig sak för oss. När du besöker vår Facebook-sida sparar servern automatiskt din internetoperatörs IP-adress, vilken webbplats du besöker oss från, vilka sidor du besöker, datum och hur länge besöket varar. Denna information behövs för webbsidornas tekniska funktion och för en säker drift av servern. Någon personspecifik utvärdering av dessa uppgifter genomförs inte.

Ansvarig:

medi Sweden AB
Box 6034
192 06 Sollentuna
Sweden
Tel.: +46-(0)8 96 97 98
info@medi.se

och

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2
Irland

Information om Facebook-sidan för: medi Sweden AB

Vi använder den tekniska plattformen och tjänsterna som tillhandahålls av Facebook Ireland Ltd. för den informationstjänst som erbjuds här. Var god observera att du använder denna Facebook-sida och dess funktioner på eget ansvar. Detta gäller i synnerhet för användningen av de interaktiva funktionerna (t.ex. kommentera, dela, betygsätta). Alternativt kan du komma åt informationevn som ges på denna sida på vår webbplats på https://www.medi.se/.

När du besöker vår Facebook-sida samlar Facebook in din IP-adress och annan information som är tillgänglig på din dator i form av kakor. Denna information används för att tillhandahålla oss, i vår egenskap av den som driver Facebook-sidan, statistisk information om användningen av Facebook-sidan. Mer information finns på Facebook på följande länk: https://www.facebook.com/help/pages/insights.

De uppgifter som samlas in om dig i detta sammanhang behandlas av Facebook Ltd. och överförs om det är nödvändigt till länder utanför Europeiska unionen. I sin personuppgiftspolicy beskriver Facebook i allmänna termer vilken information de får och hur den används. Där hittar du också information om hur du kontaktar Facebook och om inställningsalternativen för reklam.

Personuppgiftspolicyn är tillgänglig på följande länk: https://www.facebook.com/about/privacy.

Facebooks fullständiga personuppgiftspolicy finns här:

På vilket sätt Facebook använder uppgifterna om besök på Facebook-sidor för sina egna ändamål, i vilken utsträckning aktiviteter på Facebook-sidor kopplas till enskilda användare, under hur lång tid Facebook sparar dessa uppgifter och huruvida uppgifter om besök på Facebook-sidor lämnas ut till tredje parter anges inte bestämt eller tydligt av Facebook och är inte heller känt för oss.

När du hämtar en Facebook-sida överförs den IP-adress som är knuten till din enhet till Facebook. Enligt information från Facebook anonymiseras denna IP-adress (gäller för tyska IP-adresser). Facebook sparar även information om sina användares enheter (t.ex. som en del av ”inloggningsmeddelandet”). Det innebär att Facebook kan koppla IP-adresser till enskilda användare om det behövs.

Om du för närvarande är inloggad som användare på Facebook finns en cookie på din enhet som innehåller ditt Facebook-ID. Den gör det möjligt för Facebook att spåra ditt besök till denna sida och att förstå hur du har använt den. Detta gäller även för andra Facebook-sidor. Facebook-knappar som är inbäddade på webbplatser gör det möjligt för Facebook att registrera dina besök på dessa webbsidor och koppla dem till din Facebook-profil. Med hjälp av dessa uppgifter kan innehåll eller reklam skräddarsys efter dina behov.

Om du vill undvika detta bör du logga ut från Facebook eller deaktivera funktionen ”Fortsätt vara inloggad”, radera cookies på din enhet, stänga webbläsaren och starta om den. Då raderas sådan Facebook-information med vilken du kan identifieras direkt. Det gör det möjligt för dig att använda vår Facebook-sida utan att avslöja ditt Facebook-ID. När du använder sidans interaktiva funktioner (gilla, kommentera, dela, nyheter osv.) kommer det upp en inloggningsruta till Facebook. När du har loggat in känner Facebook igen dig som en specifik användare.

För information om hur du kan hantera eller radera befintlig information om dig kan du besöka följande hjälpsidor på Facebook:  https://www.facebook.com/about/privacy.

Som leverantör av informationstjänsten insamlar och behandlar vi inga uppgifter om din användning av vår tjänst.

Du hittar den aktuella versionen av denna integritetspolicy under ”Integritet” på vår Facebook-sida.

Om du har frågor angående den information som ges här kan du kontakta oss på telefon 08-96 97 98 eller e-post info@medi.se.

Avtalet med Facebook om gemensamt ansvar enligt artikel 26 i den allmänna dataskyddsförordningen (av den 21 augusti 2021) finns på: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Den registrerades rättigheter

Du har när som helst rätt att begära information, rättelse, radering eller begränsning av behandlingen av dina lagrade uppgifter. Du har rätt att invända mot behandlingen samt rätt till dataportabilitet och rätt att lämna in ett klagomål i enlighet med uppgiftsskyddslagstiftningens förutsättningar.

Information

Rätt till information

Du kan begära information av oss om dina uppgifter och i vilken utsträckning vi behandlar dem.

Rättelse

Rätt till rättelse

Om vi behandlar uppgifter om dig som är ofullständiga eller felaktiga kan du när som helst begära att de korrigeras resp. kompletteras.

Radering

Rätt till radering

Du kan begära att vi raderar dina uppgifter såvida vi behandlar dem orättmätigt eller om behandlingen på ett oproportionerligt sätt gör intrång i dina berättigade skyddsintressen. Beakta att det kan finnas skäl som förhindrar en omedelbar radering, exempelvis i samband med lagstadgade förvaringsskyldigheter.

Oberoende av tillvaratagandet av din rätt till radering kommer vi att radera dina uppgifter omedelbart och fullständigt, i den mån som det inte finns några förvaringsskyldigheter på grund av rättshandlingar eller lagar.

Begränsning av behandling

Rätt till begränsning av behandling

Du kan kräva av oss att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas, om

  • du bestrider personuppgifternas riktighet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera uppgifternas riktighet,
  • behandlingen av uppgifterna är olaglig, men du motsätter dig en radering och i stället begär en begränsning av uppgifternas användning,
  • vi inte längre behöver uppgifterna för det avsedda ändamålet, men du behöver dem för att kunna göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller
  • du har invänt mot behandling av uppgifterna.

Dataportabilitet

Rätt till dataportabilitet

Du kan begära av oss att vi ska tillhandahålla de uppgifter som du gett oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att du ska kunna överföra dessa uppgifter till en annan ansvarig utan att vi hindrar detta, såvida

  • vår behandling grundar sig på ett återkalleligt samtycke du gett oss eller på ett avtal mellan oss och
  • denna behandlingen sker med hjälp av ett automatiserat förfarande.

När det är tekniskt genomförbart kan du kräva av oss en direkt överföring av dina uppgifter till en annan ansvarig.

Rätt att göra invändningar

Rätt att göra invändningar

Om vi behandlar dina uppgifter på grund av ett berättigat intresse kan du när som helst invända mot denna databehandling; detta gäller även för en profilering som stöds av dessa bestämmelser. Vi slutar då att behandla dina uppgifter såvida vi inte kan påvisa avgörande berättigade skäl för behandlingen, som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Du kan när som helst utan att ange skäl invända mot behandling av dina uppgifter för direkt marknadsföring.

Rätt att lämna in klagomål

Rätt att lämna in klagomål

Om du anser att vi vid behandlingen av dina uppgifter bryter mot svensk eller europeisk dataskyddslagstiftning ber vi dig att kontakta oss för att klargöra frågor. Naturligtvis har du också rätt att kontakta behörig tillsynsmyndighet för dataskydd.

Såvida du vill göra en av de nämnda rättigheterna gällande gentemot oss ska du kontakta våra dataskyddsombud. Vid osäkerhet kan vi begära ytterligare information för att bekräfta din identitet.

Integritetsmeddelanden

Är du arbetssökande, kund, fackhandel eller leverantör? Här hittar du våra integritetsmeddelanden.

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy om detta blir nödvändigt på grund av ny teknik. Se till att du alltid har den senaste versionen. Om några grundläggande ändringar görs i denna integritetspolicy, kommer vi att meddela detta på vår webbplats.

När det gäller uppgiftsskydd kan alla intressenter och besökare på vår webbplats nå oss genom kontaktuppgifter nedan:

Christian Volkmer 
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
D-93047 Regensburg 
Tyskland
Tel.: +49(0)941 2986930
Fax: +49(0)941 29869316
E-post: anfrage@projekt29.de
Internet: www.projekt29.de