Miljö

Vår miljöpolicy

Miljö

Målet med vår verksamhet och syftet med de produkter vi tillhandahåller...

... är att människor ska må bättre. Vi anser även att en sund och hälsosam miljö bidrar till ett ökat välmående och inspirerar till en aktiv vardag. Vi vill därför ta ansvar för vår gemensamma miljö.

Vår miljöpolicy är vägledande för att minska vår egen miljöpåverkan. Vår ambition är att göra vad vi kan på kort och lång sikt för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, både lokalt och hos våra leverantörer. Denna policy är fastställd av företagsledningen och skall följas upp årligen. Med positiv miljöutveckling menas en minskad miljöpåverkan.

För att uppnå detta ska vi...

  • I de beslut vi tar och i de handlingar vi utför ta miljöhänsyn så att vi genom ständiga förbättringar minskar vår miljöpåverkan.
  • Uppfylla lagar och förordningar och samarbeta med myndigheter och
  • organisationer så att vårt miljöarbete utformas i enlighet med samhällets miljömål.
  • Öka vår miljökompetens och genom vårt engagemang i miljöfrågor påverka och engagera våra medarbetare, kunder och leverantörer.
  • Driva lönsam verksamhet med minimerad miljöpåverkan.

Så att...

  • Vi bidrar till en hållbar utveckling i samhället och uppfattas som en trovärdig aktör för miljöarbete.