Lymfödem

LymphoedemaLymphoedema

Vad orsakar lymfödem?

Vårt lymfsystem är en del av hjärt-kärlsystemet och har en avgörande roll för immunförsvaret. När vi är friska lägger vi knappt märke till det. Vi brukar inte tänka på det förrän det är något som inte fungerar, exempelvis när ett lymfödem uppstår.

Vad är det egentligen? Lymfödem uppstår när lymfvätskan av olika orsaker inte kan transporteras till lymfkärl och lymfknutor utan istället samlas i vävnaden. En temporär svullnad, exempelvis vid en stukad fot, är ett symtom och inte ett tecken på lymfödem. Lymfödem är en kronisk svullnad som beror på skador någonstans på lymfsystemet.

Med rätt behandling går det emellertid att leva ett näst intill normalt liv. En sak är säker: det finns sätt att hålla lymfödem i schack och njuta av livet ändå.

Kroppens eget system för att göra sig av med slaggprodukter

Lymfsystemet transporterar bort avfallsprodukter från kroppen, exempelvis proteiner, nedbrytningsprodukter från ämnesomsättningen, inflammatoriska produkter och fett från bukhålan. Lymfsystemet är ett eget system men är tätt sammanlänkat med kroppens blodkärl.

Varje dag transporterar det upp till fyra liter renad lymfa tillbaka in i blodcirkulationen. Lymfödem kan utvecklas om transporten av lymfvätska skadas eller försämras.

Former

Det finns två former av lymfödem: primärt och sekundärt lymfödem.

Primärt lymfödem: 

Primärt lymfödem är medfött. Det orsakas vanligtvis av att lymfkärlen eller lymfknutorna inte har utvecklats normalt.

Sekundärt lymfödem: 

Sekundärt lymfödem är inte medfött utan utvecklas under patientens livstid. Det kan bero på exempelvis operationer, infektioner eller skador.

Tecken och symtom

Det så kallade Stemmers tecken är ett pålitligt diagnostiskt tecken på lymfödem. Försök att dra upp ett hudveck (till exempel ovanför tån). Om det är svårt, eller till och med omöjligt, talar vi om ett ”positivt Stemmers tecken”. Detta tyder på lymfödem.

Andra tecken på lymfödem är djupare hudveck ovanför lederna, svullnad på hand- och fotryggarna (till skillnad från lipödem) samt hudförändringar (stramhet, känsla, tyngdkänsla, nedsatt känsel).

LymphoedemaLymphoedema
LymphoedemaLymphoedema

Stadier

Stadium 0

Lymfkärlen är redan skadade, men det finns ännu ingen synlig svullnad.

Stadium  1

Svullnad utvecklas under dagen, men den försvinner helt eller delvis när du placerar benet eller armen i högläge. Om du trycker på vävnaderna med ett finger bildas en grop som är kvar en stund (så kallad pittingtest).

Oedema which resolves after limb elevationOedema which resolves after limb elevation

Stadium 2

Svullnaden är kvar även om du tar längre vilopauser. Huden är hård och det hjälper inte längre att placera extremiteten i högläge. Det är svårt eller till och med omöjligt att åstadkomma en grop i huden.

Oedema which is not resolved by limb elevationOedema which is not resolved by limb elevation

Stadium 3

Utmärks av svullnad och hudförändringar (till exempel i form av små blåsor som läcker lymfvätska). En annan allvarlig form av denna svullnad kallas elefantiasis.

ElephantiasisElephantiasis

Men i samtliga fall är det viktigt att söka vård i ett tidigt skede (redan i det första stadiet). Läkaren bör remittera dig till en medicinsk lymfterapeut som kan erbjuda lämplig behandling så att lymfödemet inte förvärras. Lymfterapeuten ger dig råd och tips samt ordinerar speciellt anpassad medicinsk kompression från medi.

Lymfödem efter bröstcanceroperation

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Ca 9000 nya fall upptäcks varje år.***

Många av dessa patienter drabbas av lymfödem på grund av kirurgiskt ingrepp då lymfkärlen skadas eller lymfknutorna tas bort, samt efter skador på lymfsystemet vid strålbehandling.

Riskfaktorer

Strålbehandling av patienter med cancer påverkar ofta lymfsystemet negativt. Andra faktorer som kan påverka är kirurgi, cellgifter, hormonell efterbehandling men även svåra olycksfall, exempelvis svåra frakturer.

I en del fall kan lymfödem utvecklas från en tidigare venös sjukdom kombinerad med kraftig övervikt och för lite motion. Det finns många orsaker, men de goda nyheterna är att det finns effektiva behandlingsalternativ som ger lymfpatienter livskvaliteten tillbaka.

Prevention

Har du lymfödem? Var uppmärksam på de små sakerna i vardagen. De bidrar till att hålla ditt ödem under kontroll. Du bör till exempel använda bekväma kläder som inte sitter åt. Rengör och vårda din hud noga och använd endast pH-neutrala hudkrämer. Väger du ett par kilo för mycket? Försök gå ner i vikt. Du kan till exempel be din läkare om motion- och träningsprogram som gör att svullnaden minskar i extremiteterna. Hemma bör du skydda dig mot skador på naglar och hud. Undvik stress och extrem kyla, eftersom båda dessa drar ihop kärlen. Manuellt lymfdränage har en positiv effekt på lymfsystemet. Sist men inte minst bör du använda kompressionsplagg dagligen, även när du motionerar.

Att leva med lymfödem – utbildning, terapi, livskvalitet

Lymfödem förändrar livet. För patienten är den kroniska sjukdomen en ständig följeslagare genom alla aspekter av livet. Men vad är det bästa sättet att hantera sjukdomssymtomen? Vilken behandling passar bäst? Hur kan jag leva ett normalt liv trots lymfödem? Filmen ”Living with Lymphoedema – Education, Therapy, Quality of Life” från medi ger konkreta svar och praktiska tips för vardagen.

Hur kan lymfödem behandlas?

Lymfödem är en kronisk sjukdom. Med korrekt och framförallt långvarig behandling uppnås emellertid mycket goda resultat. Behandlingsformen KFÖ (Kombinerad fysikalisk ödemterapi) har visat sig vara särskilt framgångsrik. I KFÖ ingår hudvård, manuellt lymfdränage, bandagering, fysisk aktivitet och utprovning av medicinsk kompression.

I början ligger fokus på hudvård och hygien. Rengör och vårda de drabbade områdena noga. Därefter utför lymfterapeuten manuellt lymfdränage varefter ett justerbart kompressionsbandage appliceras. Detta främjar återflödet av lymfvätska under denna fas. Utan det justerbara kompressionsbandaget riskerar ödemet att återkomma. Som en del av avsvällningsprocessen är det viktigt att du rör på dig, både före och efter det manuella lymfdränaget och med det justerbara kompressionsbandaget på.

När avsvällningsfasen är slutförd inleds den andra fasen: underhållsfasen. De fyra komponenterna är desamma som vid avsvällning: hygien, lymfdränage, kompression och fysisk aktivitet. Men nu ersätts det justerbara kompressionsbandaget med flatstickade medicinska kompressionsstrumpor. Detta är kompressionsstrumpor med lägre elasticitet än så kallade rundstickade kompressionsstrumpor.

Fas 1 - Avsvällningsfasen

Målet är att minska omkretsen på lymfödemet. I den första fasen av KFÖ (Kombinerad fysikalisk ödemterapi), utförs manuellt lymfdränage över hela kroppen en eller två gånger dagligen för att främja vätsketransport bort från vävnaderna. Ett justerbart kompressionsbandage används efter varje behandlingsomgång för att bibehålla den minskade volymen. Den avsvällande behandlingen kan även kompletteras med fysiska övningar. När behandlingen påbörjas så behandlas hudåkommor såsom sprickor eller fotsvamp. Konsekvent hudhygien och hudvård är även viktigt i senare skeden. Endast pH-neutrala rengöringsprodukter och krämer bör användas.

Längden på den första fasen med KFÖ är helt individuell. Varaktigheten för den enskilda patienten beror på hur framgångsrik behandlingen är. När omkretsen på de drabbade områdena av kroppen inte kan minskas mer, så går man över till underhållsfasen.

Fas 2 - Underållsfas

Målet med fas 2 vid Kombinerad fysikalisk ödemterapi (KFÖ) är att upprätthålla framgången och resultaten från fas 1. Under denna behandlingsfas ges manuellt lymfdränage enligt lymfterapeutens rekommendation. Kompressionsbehandling understöds fortfarande med kompressionsplagg/armstrumpor/handskar och tåkappor. Övriga behandlingsåtgärder, till exempel särskild hudvård och fysiska övningar, får inte heller försummas under den här fasen.

Lymfdränage – ”Massage” för avsvällning

Manuellt lymfdränage är en särskild form av massage som ges för att öka transportkapaciteten i lymfsystemet. Det ges inte bara för den drabbade kroppsdelen, utan alltid för hela kroppen.

Massagen börjar vid halsen där de stora lymfuppsamlingskärlen mynnar ut i venerna bakom nyckelbenen. Detta stimulerar flödet av lymfa i de stora lymfkärlen och underlättar transport i de mindre kärlen. Därefter behandlas överkropp och extremiteter.

Flatstickade kompressionsplagg för underhåll

Flatstickade kompressionsplagg utövar konstant tryck på armen eller benet i underhållsfasen. De kryper inte in i hudveck, vilket kan leda till stas. Kompressionsstrumpor ordineras av medicinska lymfterapeuter och måttillverkas för att passa armens eller benets form perfekt.

Det är viktigt att använda medicinsk kompression regelbundet. Det är en förutsättning för att inte ödemet ska försämras.

Sammanfattningsvis kan man säga att lymfödem inte går att bota helt. Man kan dock uppnå mycket goda resultat med KFÖ. Idag finns medicinska kompressionsstrumpor även i moderiktiga färger och mönster.

Ta svullnaden i dina armar och ben på allvar och tala med din läkare. Begär att få en remiss till medicinsk lymfterapeut. Dessa specialiserar sig på sjukdomar i lymfsystemet och deltar i kontinuerlig yrkesmässig utveckling inom detta område. Därefter ordinerar lymfterapeuten den behandling som beskrivs här (t.ex. manuellt lymfdränage eller kompressionsplagg) om det behövs.

Svullna ben - lymfödem?

Hur känner man igen ett lymfödem?

En svullnad behöver inte innebära att du har fått lymfödem, men det kan vara bra att vara uppmärksam på en svullnad som inte går ned. Ett lymfödem måste nämligen behandlas så snart som möjligt. Annars kan svullnaden förvärras.
Lymfödem kan uppkomma efter operativa ingrepp, behandling av bröstcancer eller olika former av skador på lymfsystemet. Lymfödem som uppkommer på detta sätt kallas sekundära lymfödem. Man kan även födas med nedsatt förmåga i lymfsystemet. Detta kallas primärt lymfödem.

Det finns ett enkelt test som i över 80% av fallen kan avslöja om svullnaden är ett lymfödem*. Det kallas Stemmers Tecken och går ut på att man försöker klämma ihop huden vid tå- eller fingerbasen för att skapa ett hudveck. Om detta inte går på grund av att huden är för svullen och stram innebär detta ett så kallat Positivt Stemmers tecken. Det finns då anledning att misstänka att svullnaden beror på lymfödem.

Det bör tilläggas att djupare, naturliga hudveck, särskilt över lederna i basen av tårna och fingrarna, och svullnad över fot- eller handrygg kan vara ett tecken på sjukdomen.

Viktigt att tänka på: Ett positivt Stemmers tecken är i princip alltid ett tecken på lymfödem diagnos. Däremot är ett negativt Stemmers tecken inte någon garanti för att man inte har lymfödem.

Övriga vanliga tecken på lymfödem:

  • asymmetrisk svullnad (symmetrisk svullnad kan förekomma)
  • djupare, naturliga hudveck, särskilt över finger- och tåbaser
  • ofta förekommande svullnad över fot- eller handrygg
  • huden är vävnadsökad och stram

Vad gör jag om jag misstänker lymfödem?

Kontakta sjukvården snarast och försök att få en bedömning av diplomerad lymfterapeut, alternativt medicinsk lymfterapeut.

Vad är lymfödem?

Vad är egentligen lymfödem?

Ett lymfödem är en svullnad i kroppen som inträffar när lymfsystemet av olika orsaker inte klarar att transportera bort lymfvätskan. Lymfödem delas upp i två olika grupper: 

Primärt lymfödem är medfött och beror vanligtvis på ärftliga missbildningar i eller frånvaron av lymfkärl. Missbildningar i lymfkörtlar kan också vara orsaken till kongenitalt lymfödem. Primärt lymfödem uppträder oftast före 35 års ålder.

Sekundärt lymfödem orsakas av olika anledningar. Ibland som en effekt av inflammationer då mer lymfvätska bildas än vad lymfkärlen har kapacitet att transportera. Vanligtvis uppkommer dock ett sekundärt lymfödem i samband med skador på lymfkärlen. Dessa skador kan orsakas av operationer, exempelvis vid bröstcancer eller prostatacancer där operation och strålbehandling skadar lymfkärl och då lymfknutor tas bort.

Hur fungerar lymfsystemet?

Hur fungerar lymfsystemet?

Lymfsystemet hjälper kroppen att försvara sig mot olika typer av infektioner.
Lymfsystemet består bland annat av ett nätverk av lymfkärl i vilka lymfvätskan transporteras till kroppens olika lymfkörtlar. Lymfkörtlarna filtrerar lymfvätskan och förstör bakterier, tumörceller och andra främmande partiklar. Renad lymfvätska lämnar sedan körteln och går vidare i lymfsystemet.

Varje dygn proceras 2-4 liter lymfvätska. När lymfsystemet inte fungerar som det ska kan lymfvätskan stanna kvar i vävnaden vilken orsakar en svullnad, ett så kallat lymfödem.

Hur fungerar lymfmassage?

Manuellt lymfdränage

Lymfmassage är en speciell form av massage som hjälper till att transportera bort lymfvätska.

Lymfmassage kallas även manuellt lymfdränage. Syftet är att leda bort lymfvätska från svullna områden med skadade lymfknutor till friska områden där vätskan kan tas om hand. Man arbetar med lätt beröring och bearbetar vätskan försiktigt i den riktning man önskar.
Lymfmassage påbörjas alltid kring halsregionen (såvida det inte finns kontraindikationer för detta). Här, i nacke och halsområdet, finns nämligen de stora lymfstammarnas avflöde till höger och vänster venvinkel. Den manuella terapin stimulerar och underlättar lymfflödet in i de stora lymfstammarna från de mindre lymfkärlen. Efter avslutad halsstimulering behandlar man sedan den affekterade kroppsdelen.

Det är viktigt att påpeka att du som har lymfödem bör kontakta en utbildad medicinsk lymfterapeut för lymfmassage. Den form av lymfmassage som vanliga massageinstitut erbjuder vänder sig till friska människor.

Kompressionsstrumpor

Behandling med flatstickade strumpor

När en behandling, exempelvis ett manuellt lymfterapi, har minskat svullnaden bibehålls resultatet med medicinska kompressionsstrumpor. För detta ändamål används så kallade flatstickade kompressionsstrumpor med söm. Dessa är kraftigare och lågelastiska till skillnad från rundstickade kompressionsstrumpor (utan söm) som används till venrelaterad problematik. Det kraftigare materialet gör att kompressionen når djupare ned i vävnaden och den låga elasticiteten gör att strumpan fyller sin funktion även när musklerna i benet arbetar.

Det flatstickade materialet är dessutom mer slitstarkt och är lättare att ta på än de tunnare materialen i rundstickade kompressionsstrumpor. Eftersom ett flatstickat material dessutom är kraftigt och lågelastiskt kryper det inte in i kroppens hudveck.

Flatstickade kompressionsstrumpor måttsys med millimeterprecision enligt patientens egna individuella mått. De finns tillgängliga i ett brett spektrum av utföranden vilka i sin tur kan anpassas i princip hur som helst. En perfekt tillverkad flatstickad kompressionsstrumpa kännetecknas av perfekt passform med exakt korrekt tryckprofil.

Perfekt passform är ett måste för att uppnå optimal effekt med flatstickade kompressionsstrumpor. På grund av detta bör måttagning och ordination göras av erfaren vårdpersonal (lymfterapeut, sjukgymnast).

Justerbar kompression

Behandling med justerbar kompression

Framgångsrik behandling av lymfödem inleds alltid med att minska ödemet i så stor grad det är möjligt. Därefter används medicinska kompressionsstrumpor för att bibehålla resultatet.
Traditionellt sett har man använt bandagering med olika lindningstekniker för att få ned svullnaden. Traditionell bandagering innebär att brukaren lindas med elastiska bandage. nackdelen är att det är svårt att dels applicera rätt kompression och dels få kompressionen korrekt avtagande. Det är vanligt att bandagen lossnar och glider ned i väntan på ny bandagering.

Bandagering har dock många nackdelar och det är först nu det finns ett bättre och mer ekonomiskt alternativ.

Vi rekommenderar istället vårt sortiment av justerbar kompression. Detta är en sorts öppen kompressionsstrumpa som försluts med kardborreband. I takt med att ödemet minskar justeras kardborrebanden vilket innebär att ödemet aldrig får chans att öka i storlek. Integrerade markeringar i materialet visar exakt vilken kompression som applicerats.

Övriga fördelar:
  • Till skillnad från traditionell bandagering har ett justerbar kompression en hållbarhetstid på mellan 6-12 månader.
  • Justerbar kompression är så enkel att ta på och av att brukaren i många fall klarar detta på egen hand.
  • Justerbar kompression sparar tid och resurser åt sjukvården samtidigt som brukaren tillåts ta kontroll över sin behandling.

Ta hand om dig

Och ditt lymfödem

Förutom medicinsk behandling såsom lymfmassage, justerbar och medicinsk kompression är det viktigt att du tar hand om dig själv och ditt lymfödem.

Hudvård

Exempelvis kan hudens egen förmåga att återfukta sig själv försämras vilket i kombination med daglig användning av medicinska kompressionsstrumpor kan innebära en torr och skör hud som lätt skadad. Du bör därför ta hand om din hud och smörja den noga så att den återfuktas och förblir smidig.

Motion

Alla mår bra av att lätt motion och så även du som har lymfödem. All aktivitet i vatten är särskilt lämplig eftersom vattnet ger dig ett naturligt avtagande tryck, precis som om du använde en kompressionsstrumpa. Tack vare vattenmotståndet får du också mjuk och skonsam träning utan risk för belastningsskador. Vid behov kan du även använda kompressionsstrumpor även i vattnet. Tänk bara på att tvätta ur dem noga efteråt.

Stavgång är en annan mycket hälsosam aktivitet där du tränar hela kroppen. I princip vem som helst, oavsett ålder, kan gå stavgång. Allt som behövs är ett par bekväma skor och stavar, sedan är det bara att bege sig ut i naturen (vilket bara det har en stärkande effekt på hälsan). Stavgång har flera positiva egenskaper för ditt hjärta, din blodcirkulation och din uthållighet.

Kost

En sjukdom innebär alltid en påverkan på kroppen och den behöver därför bra byggstenar för att orka kämpa. Undvik halvfabrikat och börja laga mer mat från grunden. Att äta hälsosamt och nyttigt får dig att må bra på många plan, inte bara rent fysiskt. Det finns mycket att lära om vår kost och många sätt att äta bra. Hitta ditt sätt.

Andas rätt

Stress är en stor negativ faktor för dig och ditt lymfödem. Ett bra sätt är att ta några djupa andetag. Andas in genom näsan och fyll hela lungorna med luft så känner du snart hur pulsen saktar ned. Det är ingen slump att vi ber en stressad person att ta några lugna andetag. När vi är stressade andas vi nämligen kort och ytligt. Förstärk andetagen med änglavingar: När du andas in lyfter du armarna ovanför huvudet, håll andan och när du andas ut låter du armarna falla ned i en cirkel-rörelse. Detta skapar en pumpeffekt i bröstkorgen som underlättar det venösa återflödet och aktiverar lymfsystemet.

Kan lymfödem botas?

Kan man bota lymfödem?

Kunskapen kring lymfsystemet och lymfödem har generellt sett varit eftersatt, men på senare tid har forskningen kommit igång. Det är möjligt att vi i framtiden kan lära oss att bota lymfödem, men i dagsläget är lymfödem en kronisk diagnos.

Lindring

Det är viktigt att ta hand om sig själv och sitt lymfödem. Kompressionsstrumpor är den viktigaste faktorn eftersom de håller lymfödemet under kontroll. Att hålla vikten och äta nyttigt är också viktiga faktorer att tänka på, liksom regelbunden motion. Nyckeln är att ta kontroll över sitt lymfödem och inte låta lymfödemet ta kontroll över sitt liv.

Kirurgi

När varken justerbar kompression, manuellt lymfdränage eller kompressionsstrumpor klarar att reducera ödemet kan ett kirurgiskt ingrepp vara ett sätt att reducera ödemet. Det är viktigt att påpeka att ingreppet endast lindrar lymfödemet och inte botar det. Efter ingreppet är det oerhört viktigt att dagligen använda kompressionsstrumpor för att bibehålla reduceringen.

Ta makten över ödemet

Låt inte ditt lymfödem styra ditt liv

Lymfödem är en kronisk sjukdom och någonting du måste acceptera att du kommer att leva med. Det är dock viktigt att du tar kontroll över ditt ödem och inte låter lymfödemet styra och begränsa ditt liv. Alla är vi olika och det är därför viktigt att du lär känna ditt ödem och förstår hur det reagerar i olika situationer.

På samma sätt som det är viktigt att känna till sådant som är bra för dig, exempelvis hudvård, motion och kost, så är det viktigt att känna till sådant som är mindre bra för dig.

Stress

Stressrelaterade situationer bidrar till att kärlen drar ihop sig vilket kan försämra lymfsystemets funktion och öka svullnaden.

Skador på huden

Skrubbsår, skärsår, stick, rivmärken och bett från husdjur måste behandlas omgående för att undvika konsekvenser såsom rosfeber.

Hög värme

Balansera ditt bastubad, försök att komma underfund med hur varmt och hur länge du kan vara i bastun. Täck den svullna kroppsdelen med en våtkall frottéhandduk.

Massage

Informera din massör att du inte vill bli masserade på din svullna kroppsdel med alltför hårda tag. Mjuka händer rekommenderas där.Det är stor skillnad på klassisk massage och manuell lymfterapi.

Semester på varmare breddgrader

Om ditt lymfödem blir sämre i värme utomlands, se till att komma på hur du bäst balanserar svullnaden. Det är du själv som känner din svullnad bäst och hur den reagerar i olika sammanhang.

Djupa andetag 

Djupa andetag hjälper lymfsystemet

Det är ingen slump att vi ber en stressad person att ta några lugna andetag. När vi är stressade andas vi nämligen kort och ytligt. Försök istället att ta djupa och långsamma andetag. Andas genom näsan och fyll hela lungorna med luft så känner du snart hur pulsen saktar ned.

Förstärk andetagen med änglavingar: När du andas in lyfter du armarna ovanför huvudet, håll andan och när du andas ut låter du armarna falla ned i en cirkel-rörelse. Detta skapar en pumpeffekt i bröstkorgen som underlättar det venösa återflödet och aktiverar lymfsystemet.

En utgåva av medi post handlar om vikten av avslappning, läs den direkt på skärmen genom att klicka här.

Enkla egenövningar

Unna dig en paus

Har du ett stillasittande arbete? Unna dig och ditt lymfsystem en liten paus med några enkla övningar. Det krävs inte mycket för att sätta fart på lymfsystemet.
Egenövningarna är exempel på rörelser som syftar till att dra ihop och sträcka ut kroppens muskler. Övningarna förstärker kroppens naturliga pumpeffekter vilket aktiverar blodcirkulationen och lymfsystemet.

Egenövningar för arm

Egenövningar för arm som väcker ditt lymfsystem

Egenbehandling i kombination med medicinsk behandling är nyckeln bakom en högre livskvalitet med lymfödem.

Lymfmassage, justerbar kompression och medicinska kompressionsstrumpor är en viktig del i behandlingen av lymfödem. Viktigast är dock din egenbehandling. Att du lever hälsosamt och att du på egen hand behandlar ditt lymfödem.

I detta avsnitt visar Pia Bergholm, produktchef på medi Sweden samt leg. sjukgymnast & medicinsk lymfterapetut, några enkla övningar som du kan göra varje morgon för att väcka aktiviteten i ditt lymfsystem.

Egenövningar för ben

Egenövningar för ben som väcker ditt lymfsystem

Egenbehandling i kombination med medicinsk behandling är nyckeln bakom en högre livskvalitet med lymfödem.

I den sista delen i vår serie om lymfödem visar Pia Bergholm, produktchef på medi Sweden samt leg. sjukgymnast & medicinsk lymfterapetut, egenbehandling för dig med lymfödem i ben.

Liksom egenbehandlingarna för arm är detta några enkla och grundläggande övningar som du kan göra varje morgon för att väcka aktiviteten i ditt lymfsystem. Egenbehandling i kombination med medicinsk behandling är nyckeln bakom en högre livskvalitet med lymfödem.

Mer information

Kompression
Leva med lymfödemh
Lymfsystemet

* www.krebsdaten.de
** Deutsche Krebsgesellschaft e.V. (2008): Interdisziplinäre S3-Leitlinie für die Diagnostik, Therapie und Nachsorge des Mammakarzinoms, Germering, München: W. Zuckschwerdt Verlag.
*** Bröstcancerfonden

Produkter från medi

Kontakta kundservice 08-96 97 98